Rola środków masowego a obrazu starości

Prasa, radio i telewizja brytyjska mają niestety zbyt często skłonność do przedstawiania starości jednostronnie i niekorzystnie. Według mego przekonania czynią tak w najlepszej wierze, ponieważ starają się obudzić sumienie społeczeństwa na fakt trudnej sytuacji starszych ludzi, potrzebujących pomocy, samotnych, czasem bez środków do życia, chorych, często obłożnie, przebywających w zakładach itp. Środki masowego przekazu z pewnością znajdują jakiś oddźwięk i osiągają pewną poprawę sytuacji niektórych potrzebujących. Równocześnie jednak oddają złą przysługę większości, zarówno starym, jak i młodym, niejako zagęszczając negatywne aspekty starości. Przez takie podkreślanie problem wydaje się przytłaczająco trudny i smutny. Reagujemy nań odczuwając litość, winę i strach a więc uczuciami negatywnymi często rzeczywiście paraliżującymi działanie. Oczywiście, zdaję sobie sprawę z egzystencji takich nieszczęśliwych starych ludzi, zasługują oni na wszelką możliwą opiekę, pomoc i uwagę, ale nie każdego czeka taki los w związku z jego biologicznym starzeniem się, i dlatego nie są oni reprezentatywni. Jeżeli np. każde doniesienie na temat dzieci dotyczyłoby dzieci spastycznych, autystycznych z odchyleniami psychicznymi, bitych, sierot, opóźnionych umysłowo, mongoloidalnych, ofiar talidomidu i dzieci głuchoniemych, to bylibyśmy skłonni uznać te doniesienia za znamienne dla okresu dziecięcego w chwili obecnej. Na szczęście te specjalne przypadki nie są podstawą do wyciągania wniosków ogólnych odnośnie do większości naszych dzieci. Z potrzeby podjęcia akcji specjalnych w celu przyniesienia pomocy tym szczególnym grupom dzieci nie wynika brak konieczności planowania i poprawy warunków życia i wykształcenia całkiem normalnych dzieci, zapewnienia większości lepszych szans życiowych. Również starsi ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji powinni bez żadnych wątpliwości otrzymać pomoc i zaopatrzenie, a jednocześnie nieco uwagi wymaga także dobro większości starzejących się ludzi. Ta większość będzie starzeć się lepiej, jeśli dostarczymy jej więcej wiedzy i natchniemy odwagą, aby mogła przemijanie czasu przyjmować z pogodą ducha. Pod tym względem wielką pomocą mógłby się okazać prawdziwy i bardziej pozytywny obraz „starszego wieku”